ГОРОД ИШИМ

электронный журнал

Зокони

Про органи самоорганізації населення

03 июль, 2016
	
Про органи самоорганізації населення

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 48, ст. 254 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5492-VI ( 5492-17 ) від 20.11.2012, ВВР, 2013, N 51, ст.716 }

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Мета Закону

Цей Закон визначає правовий статус, порядок організації та
діяльності органів самоорганізації населення.

Стаття 2. Основні терміни, використані в цьому Законі

Основні терміни, використані в цьому Законі, мають таке
значення:

органи самоорганізації населення - представницькі органи, що
створюються жителями, які на законних підставах проживають на
території села, селища, міста або їх частин, для вирішення
завдань, передбачених цим Законом;

власні повноваження органу самоорганізації населення -
законів України сільською, селищною, міською або районною у місті
(у разі її створення) радою органу самоорганізації населення під
час його утворення;

делеговані повноваження органу самоорганізації населення -
повноваження сільської, селищної, міської, районної у місті (у
разі її створення) ради, якими вона додатково наділяє орган
самоорганізації населення.

Стаття 3. Поняття органу самоорганізації населення

1. Орган самоорганізації населення є однією з форм участі
членів територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах у
вирішенні окремих питань місцевого значення.

2. Органами самоорганізації населення є будинкові, вуличні,
квартальні комітети, комітети мікрорайонів, комітети районів у
містах, сільські, селищні комітети.

3. Основними завданнями органів самоорганізації населення є:

1) створення умов для участі жителів у вирішенні питань
місцевого значення в межах Конституції і законів України;

2) задоволення соціальних, культурних, побутових та інших
потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;

3) участь у реалізації соціально-економічного, культурного
розвитку відповідної території, інших місцевих програм.

Стаття 4. Законодавство про органи самоорганізації населення

1. Органи самоорганізації населення діють на підставі
Конституції України, цього та інших законів України, актів
Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних та
місцевих органів виконавчої влади (а в Автономній Республіці Крим
- також нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної
Республіки Крим та рішень Ради міністрів Автономної Республіки
Крим), рішень відповідних органів місцевого самоврядування, рішень
місцевого референдуму, статутів територіальних громад,
розпоряджень сільського, селищного, міського голови, голови
районної у місті (у разі її створення) ради, виданих у межах своїх
повноважень, положень про органи самоорганізації населення, рішень
зборів (конференції) жителів за місцем проживання, які їх обрали.

2. Орган самоорганізації населення, утворений за дозволом
районної у місті ради, керується у своїй діяльності також
рішеннями міської ради та її виконавчого органу.

Стаття 5. Принципи організації та діяльності органу
самоорганізації населення

Організація та діяльність органу самоорганізації населення
грунтуються на принципах:

1) законності;

2) гласності;

3) добровільності щодо взяття окремих повноважень сільської,
селищної, міської, районної в місті (у разі її створення) ради;

4) територіальності;

5) виборності;

6) підзвітності, підконтрольності та відповідальності перед
відповідними радами;

7) підзвітності, підконтрольності та відповідальності перед
жителями, які обрали орган самоорганізації населення;

8) фінансової та організаційної самостійності.

Стаття 6. Право жителів обирати та бути обраними до органу
самоорганізації населення

1. Обирати та бути обраними до органу самоорганізації
населення в порядку, визначеному цим Законом, можуть жителі, які
на законних підставах проживають на відповідній території.

2. Забороняються будь-які обмеження права жителів, які
проживають на відповідній території, на участь у відповідному
органі самоорганізації населення залежно від їх раси, кольору
шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі,
етнічного та соціального походження, майнового стану, мовних або
інших ознак.

Стаття 7. Територія, в межах якої діє орган самоорганізації
населення

1. Орган самоорганізації населення створюється за
територіальною ознакою.

2. Територією, у межах якої діє орган самоорганізації
населення, може бути частина території села, селища, міста, району
в місті, у межах якої проживають жителі, які обрали цей орган.

3. Територія, у межах якої діє орган самоорганізації
населення, визначається рішенням ради, що дала дозвіл на
створення:

а) сільського, селищного комітету - в межах території села,
селища, якщо його межі не співпадають з межами діяльності
сільської, селищної ради;

б) вуличного, квартального комітету - в межах території
кварталу, кількох, однієї або частини вулиці з прилеглими
провулками в місцях індивідуальної забудови;

в) комітету мікрорайону - в межах території окремого
мікрорайону, житлово-експлуатаційної організації в містах;

г) будинкового комітету - в межах будинку (кількох будинків)
в державному і громадському житловому фонді та фонді
житлово-будівельних кооперативів;

ґ) комітету району в місті - в межах одного або кількох
районів у місті, якщо його межі не співпадають з межами діяльності
районної у місті ради.

Розділ II

ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ОРГАНІВ
САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

Стаття 8. Порядок ініціювання створення органу
самоорганізації населення

1. З ініціативою про створення органу самоорганізації
населення до сільської, селищної, міської, районної у місті (у
разі її створення) ради можуть звернутися збори (конференція)
жителів за місцем проживання за умови, якщо в них брало участь
(було представлено) не менше половини жителів відповідної
території, які мають право голосу.

На зборах (конференції) жителів за місцем проживання
обирається також ініціативна група, члени якої будуть представляти
інтереси жителів - учасників зборів (конференції) у відповідній
місцевій раді.
все для dleфильмы и сериалы онлайн hdавтоматический обмен webmoney на приват24android игры, приложения, инструкции, обзоры
Зокони

Про органи самоорганізації населення

03 июль, 2016
	
Про органи самоорганізації населення

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 48, ст. 254 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5492-VI ( 5492-17 ) від 20.11.2012, ВВР, 2013, N 51, ст.716 }

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Мета Закону

Цей Закон визначає правовий статус, порядок організації та
діяльності органів самоорганізації населення.

Стаття 2. Основні терміни, використані в цьому Законі

Основні терміни, використані в цьому Законі, мають таке
значення:

органи самоорганізації населення - представницькі органи, що
створюються жителями, які на законних підставах проживають на
території села, селища, міста або їх частин, для вирішення
завдань, передбачених цим Законом;

власні повноваження органу самоорганізації населення -
законів України сільською, селищною, міською або районною у місті
(у разі її створення) радою органу самоорганізації населення під
час його утворення;

делеговані повноваження органу самоорганізації населення -
повноваження сільської, селищної, міської, районної у місті (у
разі її створення) ради, якими вона додатково наділяє орган
самоорганізації населення.

Стаття 3. Поняття органу самоорганізації населення

1. Орган самоорганізації населення є однією з форм участі
членів територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах у
вирішенні окремих питань місцевого значення.

2. Органами самоорганізації населення є будинкові, вуличні,
квартальні комітети, комітети мікрорайонів, комітети районів у
містах, сільські, селищні комітети.

3. Основними завданнями органів самоорганізації населення є:

1) створення умов для участі жителів у вирішенні питань
місцевого значення в межах Конституції і законів України;

2) задоволення соціальних, культурних, побутових та інших
потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;

3) участь у реалізації соціально-економічного, культурного
розвитку відповідної території, інших місцевих програм.

Стаття 4. Законодавство про органи самоорганізації населення

1. Органи самоорганізації населення діють на підставі
Конституції України, цього та інших законів України, актів
Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних та
місцевих органів виконавчої влади (а в Автономній Республіці Крим
- також нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної
Республіки Крим та рішень Ради міністрів Автономної Республіки
Крим), рішень відповідних органів місцевого самоврядування, рішень
місцевого референдуму, статутів територіальних громад,
розпоряджень сільського, селищного, міського голови, голови
районної у місті (у разі її створення) ради, виданих у межах своїх
повноважень, положень про органи самоорганізації населення, рішень
зборів (конференції) жителів за місцем проживання, які їх обрали.

2. Орган самоорганізації населення, утворений за дозволом
районної у місті ради, керується у своїй діяльності також
рішеннями міської ради та її виконавчого органу.

Стаття 5. Принципи організації та діяльності органу
самоорганізації населення

Організація та діяльність органу самоорганізації населення
грунтуються на принципах:

1) законності;

2) гласності;

3) добровільності щодо взяття окремих повноважень сільської,
селищної, міської, районної в місті (у разі її створення) ради;

4) територіальності;

5) виборності;

6) підзвітності, підконтрольності та відповідальності перед
відповідними радами;

7) підзвітності, підконтрольності та відповідальності перед
жителями, які обрали орган самоорганізації населення;

8) фінансової та організаційної самостійності.

Стаття 6. Право жителів обирати та бути обраними до органу
самоорганізації населення

1. Обирати та бути обраними до органу самоорганізації
населення в порядку, визначеному цим Законом, можуть жителі, які
на законних підставах проживають на відповідній території.

2. Забороняються будь-які обмеження права жителів, які
проживають на відповідній території, на участь у відповідному
органі самоорганізації населення залежно від їх раси, кольору
шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі,
етнічного та соціального походження, майнового стану, мовних або
інших ознак.

Стаття 7. Територія, в межах якої діє орган самоорганізації
населення

1. Орган самоорганізації населення створюється за
територіальною ознакою.

2. Територією, у межах якої діє орган самоорганізації
населення, може бути частина території села, селища, міста, району
в місті, у межах якої проживають жителі, які обрали цей орган.

3. Територія, у межах якої діє орган самоорганізації
населення, визначається рішенням ради, що дала дозвіл на
створення:

а) сільського, селищного комітету - в межах території села,
селища, якщо його межі не співпадають з межами діяльності
сільської, селищної ради;

б) вуличного, квартального комітету - в межах території
кварталу, кількох, однієї або частини вулиці з прилеглими
провулками в місцях індивідуальної забудови;

в) комітету мікрорайону - в межах території окремого
мікрорайону, житлово-експлуатаційної організації в містах;

г) будинкового комітету - в межах будинку (кількох будинків)
в державному і громадському житловому фонді та фонді
житлово-будівельних кооперативів;

ґ) комітету району в місті - в межах одного або кількох
районів у місті, якщо його межі не співпадають з межами діяльності
районної у місті ради.

Розділ II

ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ОРГАНІВ
САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

Стаття 8. Порядок ініціювання створення органу
самоорганізації населення

1. З ініціативою про створення органу самоорганізації
населення до сільської, селищної, міської, районної у місті (у
разі її створення) ради можуть звернутися збори (конференція)
жителів за місцем проживання за умови, якщо в них брало участь
(було представлено) не менше половини жителів відповідної
території, які мають право голосу.

На зборах (конференції) жителів за місцем проживання
обирається також ініціативна група, члени якої будуть представляти
інтереси жителів - учасників зборів (конференції) у відповідній
місцевій раді.
все для dleфильмы и сериалы онлайн hdавтоматический обмен webmoney на приват24android игры, приложения, инструкции, обзоры
все шаблоны для dle на сайте newtemplates.ru скачать