ГОРОД ИШИМ

электронный журнал

ОСНОВНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ОСН

Стаття 14. ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про органи самоорганізації населення».
Власні повноваження ОСН

1. ОСН у межах території його діяльності під час його утворення можуть на-даватися такі повноваження:
1) представляти разом з депутатами інтереси жителів будинку, вулиці, мік-рорайону, села, селища, міста у відповідній місцевій раді та її органах, міс-цевих органах виконавчої влади;
2) сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації актів Пре-зидента України та органів виконавчої влади, рішень місцевих рад та їх ви-конавчих органів, розпоряджень сільського, селищного, міського голови, го-лови районної у місті (у разі її створення) ради, рішень, прийнятих місцевими референдумами;
3) вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів місцевих про-грам соціально-економічного і культурного розвитку відповідних адміністра-тивно-територіальних одиниць та проектів місцевих бюджетів;
4) організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, вулиць, площ, парків, кладовищ, братських могил, обладнанні дитя-чих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо; з цією метою можуть створюватися тимчасові або постійні бригади, використовуватися інші форми залучення населення;
5) організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони пам'яток історії та культури, ліквідації наслідків стихій-ного лиха, будівництві і ремонті шляхів, тротуарів, комунальних мереж, об'є-ктів загального користування із дотриманням встановленого законодавством порядку проведення таких робіт;
6) здійснювати контроль за якістю надаваних громадянам, які проживають у жилих будинках на території діяльності органу самоорганізації населення, житлово-комунальних послуг та за якістю проведених у зазначених жилих будинках ремонтних робіт;
7) надавати допомогу навчальним закладам, закладам та організаціям куль-тури, фізичної культури і спорту у проведенні культурно-освітньої, спортив-но-оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвитку художньої тво-рчості, фізичної культури і спорту; сприяти збереженню культурної спадщи-ни, традицій народної культури, охороні пам'яток історії та культури, впрова-дженню в побут нових обрядів;
8) організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам, сім'ям за-гиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабезпеченим та ба-гатодітним сім'ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, по-збавленим батьківського піклування, вносити пропозиції з цих питань до
органів місцевого самоврядування;
9) надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в здійсненні протипожежних заходів, організовувати вивчення населенням правил поже-жної безпеки, брати участь у здійсненні громадського контролю за додер-жанням вимог пожежної безпеки;
10) сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у забез-печенні ними охорони громадського порядку;
11) розглядати звернення громадян, вести прийом громадян;
12) вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які мешкають у межах території діяльності органу самоорганізації населення;
13) сприяти депутатам відповідних місцевих рад в організації їх зустрічей з виборцями, прийому громадян і проведенні іншої роботи у виборчих округах;
14) інформувати громадян про діяльність ОСН, організовувати обговорення проектів його рішень з найважливіших питань.